§ 1 Navn
Foreningens navn er OKSRØDKILEN HYTTEEIERFORENING.

§ 2 Medlemmer
Som foreningens medlemmer kan opptas registrerte hytteeiere som sogner til Oksrødkilen og evt. andre som er bruksrettshavere til veien.
Alle hytteeiere i Oksrødkilen har bruksrett til veien (følger gårds og bruksnummer og evt. festenummer). Bruksrett til veien har også andre som har parkeringsplass eller båt / bryggeplass i Oksrødkilen.

§ 3 Formål
Foreningens formål er å ivareta hytteeiernes felles interesser samt å sørge for at veien til enhver tid er i tilfredstillende stand.
Styret avgjør hva som er tilfredsstillende

§ 4 Årsmøte
Årsmøte holdes innen utgangen av juli måned hvert år. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter dette, eller når 2/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til årsmøte kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Ved votering på årsmøtet, gjelder kun en stemme pr. gårds og bruksnummer og evt. festenummer.

§ 5 Styret
Styret velges av årsmøte og består av 5 medlemmer, formann, sekretær, 3 styremedlemmer samt revisor.
Formann velges hvert år, mens 2 styremedlemmer velges for 2.års perioder, således at 2 trer ut hvert år.
Styremedlemmene kan gjenvelges.
Revisor velges hvert år.

§ 6 Årsmelding
Styre utarbeider en årsberetning til årsmøtet. Regnskap forelegges årsmøtet.

§ 7 Kontingent
For å oppfylle pliktene i §3, må styret en gang i året, kreve av samtlige medlemmer/ bruksrettshavere en årskontingent. Årsmøtet fastsetter årskontigent samt størrelse av veiavgift. Alle hytteeiere som benytter veien må ifølge veiloven §54, betale veiavgift. Man betaler en veiavgift pr. gårds og bruksnummer og evt. festenummer, hvor det er en hytte på tomten. Det er kun hytteeiere som har betalt kontingent/avgifter som har stemmerett og/ eller som kan komme med forslag til Årsmøtet.

§ 8 Oppslag
Melding til medlemmene skjer ved oppslag på oppslagstavle i Oksrødkilen i perioden 15. mai til 15. september. Meldinger kan også gis via foreningens hjemmeside; www.Oksrodkilen.no evt. pr post eller mail.

§ 9 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun skje på det ordinære årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag må være sendt styrets formann innen utgangen av mai måned og må være offentliggjort senest 14 dager før årsmøtet.

STYRET
2022