INFORMASJONS- OG ÅRSMØTE I OHVA SA  PÅ SOLBUKTA 10. mai kl 18.00

Medlemmer i Oksrød hovedanlegg for vann- og avløp SA (OHVA)
Eiendommer i vårt-området (OHVA)
Naboer og andre interesserte

Det innkalles til ordinært årsmøte i laget.  I forkant av årsmøtet avholdes informasjonsmøte for alle
hytter og eiendommer som omfattes av vårt søknadsområde. Informasjonsmøtet er også åpent for
eiendommer som grenser inntil vårt-området og andre interesserte.

Det er tre VA-lag i området. I tillegg til oss er det Oksrødkilen, OVA, og Djupeklo og Østre Oksrød, DOVA.
Vi bruker COWI som prosjekterende konsulenter. Dette er nå klart for godkjenning i kommunen.
Det er Br. Lie As som får denne godkjenningen, da det er de som har rammetillatelsen i området.
Godkjenning av denne søknaden er kurant, og vi regner med anleggsstart ganske snart.
Våre medlemmer skal betale anleggskostnadene til laget, og vil senere få igjen merverdiavgiften av disse kostnadene.
Mer om dette på informasjonsmøtet.

Som grunnlag for søknader om igangsetting måtte VA-lagene bli enige om grensene.
Grensene vises på vedlagte kartskisse. Noen kan nok ha sterke meninger om hvordan grensene er satt.
Det kan  være åpning for at det kan bli noen justeringer når hele området er ferdig prosjektert.
Det er flere som er medlemmer av to VA-lag. V i vil anbefale at dere som er medlemmer i andre vannlag,
men som nå er innenfor vårt-området melder dere inn i hos oss. Vi regner med at ingen skal måtte betale
medlemsavgifter og lignende i flere VA-lag.
Vi vil ta opp spørsmålet om refusjon av allerede innbetalte tilskudd med de andre VA-lagene.

Vi sender egne brev med vedtekter og innmeldingsblankett til de eiendommene i vårt-området som ikke er medlemmer.
Vi ber om at dere tar kontakt for nærmere informasjon hvis ting er uklart. Det er frivillig å bli med nå,
og det kan være flere grunner til det ikke passer eller er ønskelig.
Det er viktig å vite  hvem som ønsker tilkopling når vi nå setter i gang med arbeidene.

Vi har tilbud fra Br. Lie på  lik pris på kr 158.000 eks. mva inkl kvernpumpe for de som må ha det. Dere som har innbetalt beløp tidligere,
vil få godtgjort det. Prisen kan komme til å bli noe justert når vi er ferdig med forhandlingene.
Det vil også bli en del kostnader til prosjektering og anlegget ellers som må tas som felles investering og fordeles.
Vi kan vel antyde opp imot maks kr 5000.- eks. mva pr hytte, men dette vil også være avhengig av hvor mye vi tar felles og
hvor mye hver eiendom tar selv av kostnader.

Dette var informasjon om, og svar på en del spørsmål.
Vi håper dere kan komme på møtet fredag 10. mai for å utdype dette nærmere. Si gjerne ifra til naboen, slik at vi når flest mulig.

Vi ber om påmelding til:   jan.fredrik.klette@kletteograce.no

Vedlagt følger sakliste til årsmøtet og kart med grenser (på kartet står HOVA, riktig skal være OHVA).
Styrets årsberetning vil bli ettersendt.

Vennlig hilsen
Styret i OHVA SA
Tormod Lund
951 60 515

[divider style=»dashed»]

INNKALLING OG SAKLISTE

Sted: Solbukta ungdomssenter

Tid: fredag 10. mai 2013

 

Medlemmene i OHVA inviteres til ordinært årsmøte i laget. I forkant av årsmøtet avholdes informasjonsmøte for alle hytter som omfattes av OHVAs søknadsområde og andre interesserte.

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap for 2012
 • Anvendelse av disponible midler i selskapet
 • Fastsetting av honorar til styret
 • Endring av vedtekter
 • Innbetaling av anleggskapital og serviceavgift for nye medlemmer
 • Innbetaling av serviceavgift for 2013
 • Innbetaling av anleggskapital
 • Arbeidsplan for 2013
 • Valg av styreleder
 • Valg av styremedlemmer
 • Valg av valgkomite
 • Innkomne saker
 • Eventuelt og oppfølging fra informasjonsmøtet

[button link=»http://www.oksrodkilen.no/wp-content/uploads/2013/04/DOVA_HOVA_OVA_medlemmer20130314_avgrensning.pdf» color=»default» target=»_blank» size=»small»]Last ned kart her…[/button]