Referat fra årsmøtet i Oksrødkilen Vann og Avløpslag,OVA, 27. juli kl. 18.00

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

Møteleder: Harald Aasebø, Referent: Hans Jakob Seljeskog, Underskrive protokoll: Vidar Alfredsen, Morten Westereng.

3. Styrets årsberetning 

Godkjent uten kommentarer.

4. Regnskap og budsjett 

Regnskap godkjent uten kommentarer. Budsjett ikke utarbeidet for 2012.

5. Anvendelse av disponible midler.

 Selskapet beholder alle disponible midler.

6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor 

Det utbetales kr. 0 i honorar til styrets medlemmer for inneværende periode.       Det er ikke inngått endelig avtale om revisjon, da beslutning om valg av revisor er en sak for årsmøtet.

7. Andre innkomne saker  

Endring av vedtekter: Følgende endringer ble vedtatt:

§ 6, 3. avsnitt, siste setning endres til: Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

§ 6, 7. avsnitt endres til: Et flertall av styret,revisor eller 1/10 av lagets medlemmer kan til enhver tid kreve at det avholdes ekstraordinært årsmøte for å behandle en eller flere saker som er skriftlig framlagt til styret.

§ 6, 8.avsnitt endres til: Medlemmer kan være representert på årsmøtet ved skriftlig fullmakt, men ingen kan stemme for mer enn en fullmakt.

8. Fastsettelse av arbeidsplan for kommende år   

Den framlagte arbeidsplanen ble godkjent.

9. Valg av styreleder  

Harald Aasebø ble gjenvalgt med akklamasjon

10. Valg av styremedlemmer  

Ingen av styremedlemmene på valg. Vi må påse at ikke alle styremedlemmene blir borte samtidig.

11. Valg av valgkomité  

Marit Samuelsen og Vidar Alfredsen ble valgt.

12. Valg av revisor  

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS ble valgt.

 

Referent: Hans Jakob Seljeskog

Til underskrift: Vidar Alfredsen, sign. Morten Westereng, sign.