Årsmøtet ble åpnet med 40 hytteeiere til stede.

1.  Det var ingen merknader til innkalling eller til fjorårets årsmøtereferat.

2.  Leder gikk gjennom årsmeldingen, uten at det fremkom særlige merknader:
·    Vann og avløp: Noen spørsmål om byggestart, byggeperiode og pris, men ingen nye opplysninger utover det som allerede er gitt,
·    Eiendomsskatt: På grunn av lovendring er dette en ikke-sak for foreningen i 2007. Eventuell stevning av kommunen for 2006-skatten,
skjer på den enkelte hytteeiers eget initiativ. Styret vil få beskjed fra advokaten om Huseiernes Landsforbund vil støtte hytteeierne i
Oksrødkilen.
·    Hjemmesiden; all informasjon vil fra nå av finnes på denne siden.
·    Veien: Det ble orientert om hva som er gjort; dette koster foreningen mye pga. den økte trafikken i området.
·    Stiene: Vedlikehold utføres på dugnadsbasis. For stier som benyttes av flere hytter, kan man søke om å få økonomiske
utlegg dekket av foreningen.
·    Samarbeid med Østre Vel: Det er ikke stemning for sammenslåing, men løpende kontakt i forbindelse med vedlikehold
av veien og vannprosjektet videreføres.
·    Dugnad på stranden: 20 medlemmer deltok på dugnaden i juni.
(Fjerning av ålegress i vannet, som ønsket på årsmøtet 2005, har ikke vært nødvendig.)

3.  Kasserer orienterte om foreningens økonomiske situasjon. Vedlikehold av vei koster foreningen mye hvert år.
Det ble fremmet forslag om å øke kontingenten til kr. 350 per år; enstemmig vedtatt.
Av denne kontingenten utgjør veiavgiften kr. 250.- og medlemskap  kr 100.-. Ingen merknader til regnskapet for øvrig.

4.  Valg: Jon Vislie går ut av styret og erstattes av Jon Røsland, som ble enstemmig valgt inn.
De øvrige styremedlemmer og revisor fortsetter. Styret for 2006-2007 er:
·    Inger-Lise Etholm – leder
·    Dag Jacobsen – kasserer
·    Kjetil Dønåsen
·    Jan Fredrik Klette
·    Jon Røsland
·    Harald Aasebø – revisor

5.   Eventuelt:
a.   Det ble uttrykt ønske om fortsatt snømåking.
b.   Det er altfor mange som parkerer bilene på stranda.
Styret ble bedt om å kontakte grunneier for å se på muligheten for å sette opp bom og/eller parkering forbudt skilt.
c.   Hundeiere må respektere båndtvang, fjerne hundemøkk og stoppe sjenerende bjeffing.
d.   Det er et ønske blant enkelte hytteeiere å få økt strømkapasitet. Styret ble bedt om å undersøke hva dette vil koste.
e.   Også i år har det vært en del innbrudd på hyttene. Styret ble bedt om å kontakte grunneierne for se
på om det er mulig å få satt opp en bom som kan holdes lukket vinterstid.

 

Oksrødkilen, 30.juli 2006
Jon Vislie
Sekretær/referent