Innkalling til årsmøte i Oksrødkilen Hytteeierforening

Onsdag 24. juli kl. 18.00

Sted:  Enigheten forsamlingshus/ Slevik
Møtet blir avholdt rett i etterkant av årsmøtet i OVA (som begynner kl 16.30 samme sted)

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2.  Godkjenne innkalling og saksliste
  3.  Velge ordstyrer, sekretær, tellekorps, samt 2 representanter til å underskrive referat
  4. Gjennomgang av referat fra sist års Årsmøte
  5. Behandle Årsberetning
  6. Behandle årsregnskap i revidert stand
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg; leder og styremedlemmer

Vel møtt!