Referat årsmøte Øksrødkilen Hytteierforening 2023

1. Innkalling godkjent
2. Navn fortegnelse og fullmakter tatt inn
3. Truls Erik Paulsen valgt til ordstyrer
Jørn Sikkerbøl valgt til sekretær
Katrine Isaksen og Henrik Klausen valgt til å underskrive referat

4. Referatet fra årsmøtet 2022 – ingen kommentarer
5. Styrets årsberetning 2022-2023 ble lest opp – ingen kommentarer
6. Regnskap fra 13.juli 2022 til 8.juli 2023 ble gått gjennom – ingen kommentarer
7. Medlemskontingenten 2024 ble fastsatt til 600 (som i 2023)
8. Innkomne saker:
8.1 Etablere ladestasjon – styret ser ikke at dette er en sak for hytteeierforeningen – støttes av årsmøtet
Interesserte bør lage en egen interessegruppe.
8.2 Forslag til vedtektsendringer
8.2.a. Tidsbegrensning på innehav av styreverv – Avstemming etter diskusjon: Enstemmig for ingen tidsbegrensning på innehav av styreverv
8.2.b. Endring av styrets formann til styreleder – Avstamning: Endring enstemmig vedtatt
8.2.c Sikre at veien ikke forringes grunnet uforstandig bruk.
Avstemming etter diskusjon: Styret utarbeider nytt forslag til neste årsmøte. Språkvask for tydeliggjøring og ivareta intensjon i forslaget. 1 mot, resten for.

9. Valg av styre, revisor og valgkomite – Alle ble enstemmig valgt inn (samme som i år), valget ble utført enkeltvis.
Hytte adresser til styret skal skrives inn i referatet.

10.Eventuelt – forslag som ble fremmet på årsmøtet:
10.1 Gummidumper ble foreslått etablert som fartsreduserende tiltak.
10.2 Bommen åpen eller lukket
Skal bommen være mer igjen enn i dag – Avstemming etter diskusjon: 7 stemmer for og resten imot
Skal bommen være som i dag eller stenge helt – Avstemming etter diskusjon: 6 stemmer for bommen helt stengt og resten for som i dag
Styret gjør løpende vurderinger og får mandat til å endre underveis.
10.3 Forslag om at hvert styremedlem får 2500,- pr. år i honorar. Avstemming ble hold – enstemmig for
10.4 Forslag om å få opp redningsbøye og krakk igjen på bondebrygga (dette formidles styret i bondebrygga) og redningsbøye bør opp ytterst på ny flytebrygge også.
10.5 Forslag om å felle trær som er tett på veien
10.6 Forslag om årsmøte tidspunkt endres til kveld i en ukedag, samme uke. Styret vurderer dette som en mulighet for neste år.