Eiendomsskatt-w

 

I disse dager har vi fått tilsendt kommunens nye verdivurdering av hyttene våre.
For svært mange av oss er verdiene satt til et ugjenkjennelig høyt nivå.
Dette gir grunnlag for høye skatter.

 

DETTE ER DET VIKTIG Å KLAGE PÅ!

 

 

  • Hvordan beregnes eiendomsskattetaksten?

En takstnemnd opprettet av kommunestyret står normalt for takstberegningen med hensyn på utskriving av eiendomsskatt. Skattetaksten skal beregnes i forhold til antatt salgsverdi det året eiendomsskatten ble innført i kommunen. Forskjellige faktorer som m2 sats, indre og ytre faktorer, samt sonefaktor skal legges til grunn iht. retningslinjer for beregning av skattetakst.

  • Klag om du er uenig!

Er du uenig eller misfornøyd med eiendomsskatten du har fått, bør du klage, selv om du tviler på at klagen vil bli tatt til følge. Årsaken til det er at hvis du ikke klager har du akseptert skatten og kan ikke forfølge saken ved en senere anledning. Fremmer du en klage, kan du forfølge saken videre til blant annet Sivilombudsmannen og/eller domstolene om du ønsker det.

 

Eiendomsskattekontoret-wPå kommunens nettsider finner du grunnlaget for verdsettelse av din eiendom.
Logg deg inn på «min side» og sjekk alle detaljene.
Klikk her for å finne kriteriene for verdsettingen.  Se spesielt på side 11, 12 og 13.  

 

————

eiendomsskatt-w6

Grunnlaget for skatteutmålingen fordeler seg på en verdivurdering av bygningen og eiendommen.

Kontroller alle felt i verdsettingen din: Sjekk alle fakta.

Bygning:
Ta f.eks punktet ALDER ST.  Min hytte ble f.eks satt til en standard fra 1990.  Hytten ble bygget i 1955.  Den har en enkel standard – ikke i nærheten av bygg fra 1990. Dette justerer verdien av bygget opp, og øker skatten. Se side 11 i veiledningen.
Hvordan er din hytte i forhold til dette?

Verdien av tomten: 
Hvilken sone er du lagt i?  Er dette korrekt i forhold til avstand til sjøen? Se s 13 i veiledningen.

GEN FAK – kommunens egen X-faktor.  Hva i all verden er dette?  Her finnes det ingen retningslinjer.  Dette fremstår som takstmannens synsing.  Dette er ulikt fra hytte til hytte i vårt område. Snakk med naboene dine. Hva fikk de?

Skriv så en begrunnet klage på kommunens nettside/dine sider.

Vår anbefaling er at du foreslår konkrete beløp for bygg og eiendom som du mener er korrekt i forhold til en reell salgsverdi.

Lykke til.

—————

Eiendomsskatt-w3

NB: Spørsmål og svar vi har fått fra Norges Hytteforbund:

  • Det virker ikke som kommunen skiller mellom eier- eller festetomt. Mange festetomter med utgående kontrakter har fått en betydelig økning i festeavgift. Bør det være et skille mellom eier- og festetomt?

Eiendomsskatteloven skiller ikke mellom eiet eller festet tomt. For feste av tomt til bolig og fritidshus gjelder derfor en klar hovedregel: Festeren er ansvarlig for eiendomsskatten av tomtas verdi uavhengig av hva som måtte være avtalt om festetid.

Ved fornyelse av avtale om feste vil Norges Hytteforbund fremover arbeide for at bortfester skal betale eiendomsskatt for tomta, mens hytteeieren kun skal betale eiendomsskatt for boligen på tomta.

  • Så vidt jeg vet er satsen for eiendomsskatt den samme for hytter og hus. Burde det ikke være forskjell i satsene ettersom en huseier nyter godt av kommunens tjenester hele året, mens hytteeierne kun er tilstede 4-6 mndr.?

Eiendomsskatteloven åpner for at kommuner kan ha lavere skattesats for fritidsboliger enn for helårsboliger. Det er imidlertid få kommuner som praktiserer dett. NHF har kun funnet 5.