Bryggesaken i Oksrødkilen ble vedtatt i formannskapsmøte i Fredrikstad kommune 26.03.2020.

 

Som kjent har det vært omfattende protester mot de nye bryggeplanene, både fra styret i Oksrødkilen hytteeierforening samt fra mange andre.  Det er særlig plasseringen av det nye anlegget som har vært oppfattet som uheldig i forhold til værforhold, utsikt og trafikk/sikkerhet i kilen, både til vanns og til lands.

Styret har jobbet hardt i vinter for å få gehør for sine synspunkter.  Det samme har andre grunneiere/hytteeiere med tilknytning til kilen.  Det ble i den anledning avholdt en ekstra befaring i kilen for planutvalget.
Styret har også vært i kontakt med pressen, for å få den til å dekke saken.

På tross av all innsats, nådde vi ikke frem med vår sak – og planen ble vedtatt.

Styret har nå anket saken til fylkesmannen i Oslo/Viken med fokus på trafikken til sjøs i kilen – og sikkerhet i den forbindelse.

Hvis anken ikke blir tatt til følge kan det se ut som ny brygge er planlagt ferdig etablert til sesongen 2021.  I mellomtiden er avtalen forlenget med Refsum for sesongen 2020.


Styret fremla en alternativ plassering av det nye bryggeanlegget, som vi mente ville bli bedre for hele miljøet kilen.  Se vedlagte illustrasjoner som viser hvordan planens plassering vil bli samt vårt alternativ (nederst).

Brygge vedtatt

Brygge alternativ plassering