nye hyttetomter

I Fredrikstad Blad stod det 23.05 det en artikkel om en mulig etablering av 66 nye hytter i skogområdene mellom Slevikstranda og Oksrødkilen. Områdene ligger noen hundre meter unna utsiktspunktet Blåsopp på Slevik.

For det første har Fredrikstad kommune planer om å selge 17 hyttetomter på egen eiendom. Et reguleringsforslag er levert til behandling, og saken kommer trolig opp i planutvalget før sommeren. Dette forslaget legger til rette for bygging av 23 hytter på kommunens eiendom, men fem av dem er oppført for lengst. 

I samme reguleringsforslag foreslås det å legge til rette for oppføring av 36 hyttetomter på naboeiendommen.

På en annen naboeiendom vest for disse to områdene, ble et reguleringsforslag som legger til rette for fortetting med 12 nye fritidsboliger i det eksisterende hytteområdet lagt ut på høring i desember i fjor. 

Totalt er tomtearealet på 50, 5 dekar.

Alle de planlagte hyttefeltene ligger utenfor hundremetersbeltet (kommunens tomt ligger rundt 500 meter i luftlinje fra vannet nedenfor Blåsopp og rundt 300 meter unna Slevikkilen).

Skal man tro meglernes stalltips om prisen, er ikke rådmannen på jordet når det kalkuleres med 17 millioner kroner for de 17 kommunale tomtene.

Egentlig har kommunens område ved Blåsopp vært avsatt til hytteområde siden 1982. Men i den gjeldende reguleringsplanen er de avsatt til erstatningstomter – altså tomter til erstatning for hytter kommunen må løse inn andre steder.  

Det blir neppe anledning til å kjøpe hyttetomt på Slevik allerede i år. Etter behandlingen skal det ut på høring, som så skal gjennomgås før forslaget deretter skal opp i planutvalget og eventuelt videre til bystyret for godkjenning. I tillegg må jo områdene opparbeides, så det tar nok en god del tid.

Kjøp Fredrikstad Blad – og les den fulle artikkelen!