Kjære alle  medlemmer.

Ny hyttesesong er i gang – og det er bare  å glede seg til lysere og varmere dager i vårt ferieparadis.

MEN – som de aller fleste har registrert er Østre Oksrødvei , fra hovedveien og frem til aviskassene (Grinda),
i svært dårlig forfatning!

Veiens tilstand er av slik karakter at den er i fare for å gli ut. Tilstanden har forverret seg vesentlig det siste året. Dette skyldes mye nedbør og mye tungtrafikk blant annet i forbindelse med opparbeidelse av VA – anleggene i området.

Vi hadde sett for oss å utbedre veien i løpet av 2015/16.
På bakgrunn av dagens situasjon har styret, i samarbeide med Østre  Oksrød Velforening, besluttet å utføre arbeidene før sommerferien inneværende år.

For at veien skal bli forsvarlig istandsatt må asfalt fjernes og bærelaget forsterkes før ny asfalt legges. Dette innebærer at kostnadene blir vesentlig høyere enn hva man tidligere så for seg.

Vi har mottatt et foreløpig tilbud  og det vil bli innhentet ytterligere to tilbud før arbeidene bestilles.  Kostnadene skal fordeles likt mellom Østre Oksrød Velforening og Oksrødkilen Hytteeierforening

Alle hytteeiere er forpliktet til å være medlem i velforeningen og
velforeningens oppgave er å ivareta vegen og adkomst til parkeringsplassene. ( hyttene )

De som er regelmessig brukere av veien – fordi de bruker denne for adkomst til hytte  eller båtplass – har nå fått en mail med anmodning om å betale inn sin del.
Vi forventer at  alle stiller solidarisk opp om dette slik at vi kan sikre god adkomst til hyttene i mange år fremover.

For at prosjektet skal kunne gjennomføres er det en forutsetning at begge velforeningene får finansiert sin del av prosjektkostnadene. Arbeidene vil ikke bli igangsatt før ALLE har betalt!

 

Med vennlig hilsen

Oksrødkilen Hytteeierforening

Hans Jakob Seljeskog/leder