Referat fra årsmøte i Oksrødkilen Hytteeierforening, 26.juli 2014

 

1. Åpning av møtet og godkjennelse av innkalling

Leder Hans Jakob Seljeskog ble valgt til møteleder. Innkalling ble godkjent etter kommentar om at styret skal ha en sekretær og valgperiode påføres.

2. Navnefortegnelse, event. fullmakter
Frammøtte medlemmer: 47. Fullmakter: 1

3. Referat fra årsmøtet 2013
Gjennomgått og godkjent uten kommentarer

4. Kart med hyttenr. og medlemsliste
Utdelt med oversikt over ubetalt kontingent/veiavgift

5. Styrets arbeid 2013 -2014 
Styret holder seg à jour med utviklingen av hyttefelt på fjellet mot Slevik, men pr. dato er det ikke noe nytt.

6.Status veier/bom
Veien fra hovedveien(Vikaneveien) til Grinda regner vi med å foreta en skikkelig oppgradering i 2015 etter at anleggsperioden for V/A er avsluttet. Veien fra Grinda til stranda håper vi blir asfaltert i løpet av august 2014.

Notat om status bom ble utdelt, og vi håper å ha bommen i drift fra 15. september 2014.

Årsmøtet vedtok å kreve inn kr. 200 pr. år fra hytteeiere/eier av båtplass, første gang i august 2014.

Styret fikk fullmakt til å justere neste års innbetaling av bompenger/veiavgift/medlemskontingent totalt kr.550 dersom utgiftene blir større enn budsjettert.

7. Status V/A
Oksrødkilen Vann- og Avløpslag (OVA) har vært i full drift fra påske. Anlegget er levert til rett tid og til den kostnad som var kalkulert. OVA går nå over i en driftsfase med eget styre.

Hovedanlegg Oksrødkilen Vann og Avløp(HOVA): Medlemmer i Oksrødkilen Hytteeierforening som valgte tilknytning til dette anlegget har nå fått v/a til sine hytter.

8. Økonomisk  oversikt
Den økonomiske oversikten ble gjennomgått og godkjent.

9. Valg av styre 

Leder:  Hans Jakob Seljeskog                         ble gjenvalgt for 2014/15

Kasserer: Dag Jacobsen                                   ble gjenvalgt, 2014-2016

Sekretær: Kristian Angard                              ble gjenvalgt, 2014-2016

Styremedlem: Roger Wilhelmsen                 ikke på valg, 2013-2015

Styremedlem: Ingunn Boman Fosseide      ikke på valg, 2013-2015

10. Valg av revisor
Tom Thorkildsen tok gjenvalg

11. Eventuelt

Roger Wilhelmsen orienterte om gjeldende regelverk for felling av trær på festet tomt

– Kristian Angård orienterte om regler for bruk av ATV. Det er meldt om skader i terrenget etter ATV-kjøring som ikke angikk anleggsbyggingen. Det er ulovlig å bruke ATV i utmark uten grunneiers tillatelse.

– ønske om å flytte søppelcontainer fra stranda til Grinda ble nedstemt.

– forslag om ekstra container til annen søppel ble nedstemt

– styret ser på mulighet for badeflåte i kilen

– ønske om speil ved Grinda og fartsdumper følges opp

 

14.08.14

Hans Jakob Seljeskog