Referat fra årsmøte i OHF 31. juli 2021.

Sted: Forsamlingshuset «Enigheten».

 

 1. Åpning av møtet: Det var ingen kommentarer til innkallingen og etter forslag fra styret så ble Hans Jacob Seljeskog valgt til møteleder.
 2. Antall fremmøtte: 26 som med sine fullmakter representerte 26 hytter.
 3. Referat fra årsmøtet 2019: Det var ikke noe ønske om at denne ble lest opp.  (Årsmøtet 2020 utgikk på grunn av Corona)
 4. Medlemsliste: Liste over foreningens medlemmer ble delt ut.
  Alle oppfordres til å sende email til styret@oksrodkilen.no om noe skal endres i listen/eierskifte etc. Meld også fra om dere ikke får mailer/nyhetsbrev fra styret.  Styret oppfordret medlemmene til å merke hyttene med nye adresser. Styret kan være behjelpelige med å formidle skilt.
 1. Styrets arbeid 2019-2021:Meldingen ble delt ut og lest og det var ingen spørsmål rundt styrets arbeid.

Kommentarer som kom under møtet:

 • Styret oppfordret medlemmene til å bistå med å holde vegetasjonen nede langs veien.
 • Saken om flytting av flytebryggen: Det er tvist om eierforholdene på bondebryggen. Det skal være en rettsak om eierforholdene i august.
 • Sommerfesten (17.07) ble en suksess i år også. Dette er et fint tiltak for at barna i kilen blir kjent med hverandre.

 

 1. Økonomisk oversiktble gjennomgått uten noen kommentarer.
  Utgiftsgodtgjørelse til styret: Dette er foreløpig ikke utbetalt for 2019-2021. Det ble besluttet en utgiftsgodtgjørelse på kr. 1.000 pr styremedlem for hvert år.
 2. Forslag kontingent, veiavgift og bom:Det ble vedtatt å beholde dagens satser nok et år, dvs: Kontingent: 100 kr, veiavgift: 250 kr, bom: 200 kr. Til sammen kr 550. Det ble informert
  om at styret stenger bommen for de medlemmene som ikke betaler kontingent, selv etter gjentatte purringer.  Disse vil bli varslet om stenging på siste purring.
 3. Valg av styre og revisor: Alle ble gjenvalgt. Styret i OHF for 2021/2022 består således av:

Leder:                  Hans Jakob Seljeskog

Kasserer:             Dag Jacobsen

Styremedlem:    Kristian Angard

Styremedlem:    Ingunn Boman Fosseide

Styremedlem:    Roger Wilhelmsen

Revisor:               Tom Torkildsen

Det er i tillegg satt en valgkomitè som skal rekruttere nye kanditater til styret til neste valg.  Denne består av Kjetil Storli og Inger Lise Etholm.

 

9. Eventuelt

Det ble fremmet et ønske om veiskilt ved «Grinda» som peker til Oksrødkilen og Vestre Oksrødkilen.

Helle Stensbak orienterte om arbeidet hun har gjort for brannsikring av området vårt.

Ved en eventuell skogbrann vil slukking foregå med helikopter.  Brannhydranter har således ikke noe for seg.

Hogst er det beste våpenet mot at en skogbrann sprer seg – og det er anbefalt minst 8 meter mellom trekronene. Initiativet til hogst må tas av hytteeierne, grunneier har ikke noen økonomisk fordel av å hugge slik tømmerprisene er nå. Grunneier har meddelt at han ikke har kapasitet til å delta i prosjektet nå.

Styret ble oppfordret til å minne hytteeierne om forbud mot åpen ild i sommermånedene samt om å utvise stor forsiktighet ved grilling.

Det ble fremmet et forslag om at hytteeierforeningen forestår felling av 10-15 trær langs veier hvert år for å forebygge skogbrannfare.

Parkering i sandgropa: Styret har inngått avtale med grunneier Langgaard om leie av 3 plasser i sandgropa. Dette er gjesteplasser.  Se våre hjemmesider for regelverk og betaling.

Bredbåndsdekningen i kilen: Styret har vært i kontakt med både Telenor og Telia om denne saken. Begge lover utbygging av nettet innen 6 måneder.  Telenor med et nytt 4G nett, Telia har planer om et 5G nett. Det gjenstår å se effekten av dette for oss.
Begge leverandører tilbyr også «trådløst bredbånd», en boks som monteres på hytteveggen.  Enkelte hytteeiere får godt bredbånd med dette, andre – med dårligere topografiske forhold – har ikke god erfaring.