Referat fra årsmøte i OHF 27. juli 2019.  

Sted: Forsamlingshuset «Enigheten».

 

 

 1. Åpning av møtet: Det var ingen kommentarer til innkallingen og etter forslag fra styret så ble Hans Jacob Seljeskog valgt til møteleder.
 2. Antall fremmøtte: ca 40 som representerte ca 30 hytter.
 3. Referat fra årsmøtet 2018: Det var ikke noe ønske om at denne ble lest opp
 4. Medlemsliste: Liste over foreningens medlemmer ble delt ut.
  Alle oppfordres til å sende email til styret@oksrodkilen.no om det er noe feil i listen, eller om de ikke får mailer fra styret. Styret oppfordret medlemmene til å merke hyttene med nye adresser.
  I Bjerkelundens vel har alle bestilt seg like skilt.  Disse kostet kr 232.50 inkl mva. ved en samlet bestilling.
  Styret sjekker ut interessen blant medlemmene for et samlet innkjøp av disse.
 1. Styrets arbeid 2018-2019: Meldingen ble lest og det var ingen spørsmål rundt styrets arbeid.
 2. Reguleringssaken for kilen/flytebryggen:
  Det er kommet 42 innspill til kommunen, deriblant mange grundige og godt formulerte brev fra berørte eiendommer i kilen. Disse er entydig negative til plasseringen på tvers av bondebryggen.
  OHF har også sendt et innspill, med forslag om at flytebryggen kan kobles til en av de andre bryggene i kilen, og derved få en mer beskyttet plassering.
  Det har kommet en ny saksbehandler i kommunen på denne saken: Edvard Duvsete, edvduv@fredrikstad.kommune.no. Han forteller at det er svært mange saker til behandling, så vi må forvente at det tar tid før vår sak kommer opp.
  Han hadde oppfattet at det var en omstridt sak. Duvsete kunne videre opplyse at Jon Oksrød har fått en ny rådgiver for seg; Håvard Skaaden.  Styret har ringt Skaaden, som kunne fortelle at de måtte oppklare noen eiendomsgrenser. Noe svar på høringsuttalelsene blir det derfor ikke før langt ut på høsten.
  Det ble reist spørsmål om hvilket mandat styret i OHF har i denne saken.  Det er ikke avklart.  Det ble så besluttet at vi innkaller til et ekstraordinært møte for alle medlemmer om det kommer ny informasjon som gjør dette aktuelt.
  Videre ble det besluttet at OHF inviterer kommunens representant til en befaring i kilen.
 1. Økonomisk oversikt ble gjennomgått uten noen kommentarer.
 2. Forslag kontingent, veiavgift og bom: Det ble vedtatt å beholde dagens satser nok et år, dvs: Kontingent: 100 kr, veiavgift: 250 kr, bom: 200 kr. Til sammen kr 550.
 3. Utgiftsgodtgjørelse til styret: Dette er foreløpig ikke utbetalt for 2018. Det ble besluttet en utgiftsgodtgjørelse på kr. 1.000 pr medlem også for 2019
 1. Valg av styre og revisor: Alle ble gjenvalgt.
  Styret i OHF for 2019/2020 består således av :

Leder:                  Hans Jakob Seljeskog

Kasserer:             Dag Jacobsen

Styremedlem:    Kristian Angard

Styremedlem:    Ingunn Boman Fosseide

Styremedlem:    Roger Wilhelmsen

Revisor:               Tom Torkildsen

 

 1. Eventuelt

Kajakkene på stranden: Det ble fremmet et ønske om en ordning for å oppbevare disse.  De tar veldig stor plass på stranden slik det er nå.  Styret kan ta det opp med Jon Oksrød en gang til.

Skogbrannfare:  Med sommeren i fjor friskt i minne, ble det ytret ønske om å se på tiltak for å øke sikkerheten vedr brann i hytteområdet. Det ble besluttet at styret i OHF i første omgang tar kontakt med en brannteknisk konsulent/brannvesenet for å se om det er noe vi kan/bør gjøre i denne anledning.

I tillegg ble det nevnt at OVA har besluttet å utrede og etablere 7 tilkoblingssteder for å kunne legge ut vannslanger i tilfelle brann.

Veistubben ned til sandgropa/gjesteparkeringen:  Denne er i dårlig forfatning.  Den er eiet av grunneier Langgård og fører frem til noen hytter samt «dagparkeringen».

Styret har i år vært i dialog med Langgård. Det viser seg at det ikke eksisterer noen avtale mellom Langgård og OHF om gjesteplassene.

Styret ble i møtet oppfordret til å se videre på dette med gjesteparkering da mange hytteeiere har kun 1-2 parkeringsplasser og dermed problemer når de har besøk. Disse p-plassene reduserer også behovet for å parkere på stranden, hvilket er et økende problem.
Skiltet om parkering forbudt på stranden er nå borte.

Sort stake utenfor oksrødkilen har nå igjen fått pil.  Kystverket fikset dette på kort tid etter at Dag Jacobsen sendte inn melding om at staken var ødelagt.