Referat fra årsmøte OHF 30 juli 2016

Sted: gymsal på Slevik skole.
Tid: 1600 til 1700.

 

 1. Det var ingen kommentarer til innkalling, Hans Jacob Seljeskog ble valgt til møteleder.
 2. Antall fremmøtte: 48, en med fullmakt.
 3. Referat fra 2015: det ble kommentert på at farten på veien fortsatt oppleves for høy.
 4. Ingen kommentarer på kart og hytteliste.
 5. Styrets arbeid for 2015 – 2016 perioden ble gjennomgått – ingen kommentarer.

Sommerfest: 55 voksne + mange barn deltok. Skryt til festkomiteen! Festen er forøvrig ikke bare for småbarnsforeldre, alle oppfordres til å delta!

 1. Det ble fremmet et forslag om å gi styret mandat til å avgjøre hvorvidt bom bør forsterkes eller ikke. Forslaget ble vedtatt.
 2. Økonomisk oversikt: ingen kommentarer.
 3. Styrets forslag om at kontingent, veiavgift og bomavgift blir holdt på samme nivå som før, dvs 100, 250 og 200 kr respektivt, ble vedtatt.
 4. Utgiftsgodtgjørelse til styret: styret foreslo en utgiftsgodtgjørelse på 1000 kr pr styremedlem. For å dekke utlegg til reiser, bespisning, møter, telefoner etc. Vedtatt.
 5. Valg av styre: forslaget om at samme styre ble gjenvalgt ble vedtatt. Tom Thorkildsen ble gjenvalgt som revisor.
 6. Eventuelt:

-Ønske om flere telefonnumre til betjening av bom pr hytte. Styret vil vurdere.

-Angående bom: det er ønske om et skilt som informerer om åpningstidene ved bommen. Styret vil vurdere dette.

-Angående justering av festeavgifter: styret påpekte at en hytteeier har rett til en alternativ verdivurdering i tillegg til grunneier sin. Det ble stilt spørsmål om hvor det finnes informasjon rundt dette, og om styret kunne gi en kobling til hvor en evt nettside rundt problematikken er å finne.

-OHF og båtplasser: Hans Jakob orienterte rundt høringen som ble sendt til Rambøll. Det ble fremsatt ønske om at styret får mandat til å skrive et brev til kommune/fylkeskommune om dette. Dette ble vedtatt. Årsmøtet ser gjerne at styret fortsatt er involvert i denne saken.

-Fartshumper på veien: fortsatt ønske om dette. Styret vil forfølge saken.

-Ønske om speil ved postkassen. Styret vil skaffe det.

-Ønske om 20 km/t skilt fra bom og ned til stranden.

-Ønske om at styret finner ut om det vil vil foretatt feiing av pipene i hyttevelet.

-Styret anmodes om å legge ut reglene for trefelling på hjemmesiden.

-Styret vil undersøke pris og mulighet for et postkassestativ med Vikanveien.