Referat fra årsmøte Oksrødkilen Hytteeierforening , 28. juli 2012

1. Åpning av møtet og godkjennelse av Innkalling
Møtet ble flyttet til gymsalen på Slevik skole. Møtet ble åpnet kl.16.30. Innkallingen ble godkjent.

2. Navnefortegnelse og Fullmakter
Frammøtte medlemmer: 45 Fullmakter: 1

3. Kart og medlemslister ble delt ut
Navn / adresse endringer må meldes til styret

4. Referat fra årsmøte 2011
Gjennomgodt og godkjent uten kommentarer.

5. Styrets arbeid 2011 – 2012
Styret har hatt 5 styremøter, samt en del mail utveksling og telefoner

 • Styret har hatt møte med Østre Oksrødkilen Vel hvor reparasjon av vei var temaet. Hullene i veien fra Vikaneveine til Grinda har blitt asfaltert
 • Styret ha hatt jevnlig kontakt med Br. Lie vedrørende sikring av skrenten ved Grinda og ny asfalt. Skrenten har blitt sikret. Etter at alt gravearbeid er utført, vil Br. Lie også legge ny asfalt på den delen av veien som er gravet opp. Br. Lie har skrapt veien på forsommeren, men det er mange nye hull. Styret vil be Br. Lie om å dekke igjen hull og å skrape veien på nytt.
 • Veien fra stranden opp til øvre parkering er i dårlig forfatning. Styret vil få utbedret den øvre delen av veien.
 • Kontakt med grunneier om bom og kjør sakte skilt.
 • Bom vil bli satt opp rett etter innkjøring til dagparkering dersom dette blir godkjent av grunneier.
 • Kjør sakte skilt vil bli satt opp ved Grinda og like ved stranden dersom dette blir godkjent av grunneier. * Oppdateringer av hjemmesidene våre; www.oksrodkilen.no
 • Dugnad ble gjennomført 26.mai med bra oppslutning i år også, 40 – 50 hytteeiere deltok. Det ser ut til at det er stor oppslutning når dugnaden avholdes i pinsen!
 • Styret har startet å undersøke mulighet for transportvei ut på fjellet. Alle som er interessert i en slik vei, bes melde ifra til Kristian Angard (se kotaktinfo på vår hjemmeside).

6. Vann og avløp v/ Harald Aasebø, leder av vannkomiteen
Både Oksrødkilen Vann og Avløp og vannlaget for Br. Lie ble bedt om å kort fortelle om status. Informasjonen skal være kort og presis (dette gjelder også for informasjon som legges ut på hjemmesidene våre).

 • Oksrødkilen Vann og Avløp (v/ Hans Jacob Seljeskog)
 • Årsmøte avholdt 27/7-2012.
 • OVA har 79 medlemmer.
 • Beslutningene om rammetillatelser som ble gjort i Planutvalget i Fredrikstad Kommune i februar 2012, har blitt anket av Br. Lie. Planutvalget vil behandle anken på neste møte (16/8-2012)
 • Vannlaget for Br. Lie (v/ Jan Fredrik Klette).
 • Stiftelsesmøte avholdes fredag 3/8-2012 kl. 18.00 i Solbukta.
 • Avventer også behandling av ankesaken i Planutvalget.

7. Innkomne Forslag
Slette fraregnskapet posten med utgifter til Vann og Avløp som ble utført for flere år siden (ca. 21.000). Foreslått av Harald Aasebø.

=> Godkjent

8. Økonomisk oversikt
Den økonomiske oversikten ble gjennomgått og godkjent.

 • Det er fremdeles en del som ikke har betalt inn årskontingenten. Ifølge veiloven, plikter alle som benytter veien til hytte / båtplass, å betale veiavgift. (Lurer du på om dere har betalt kontingent eller ikke, ta kontakt med kasserer Dag Jacobsen. Det sendes ikke ut bankgiro, men det er sendt ut mail til alle som har oppgitt mail adresse til styret. Betalingsinformasjon står også på vår hjemmeside.)
 • Styret regner med å benytte en del penger på oppgradering av veien så snart vann og avløp er lagt.
 • Posten med utgifter til Vann og Avløp blir slettet.

10. Valg av nytt styre
Inger-Lise Etholm stilte plassen som leder åpen for andre som evt. var villige til å overta. Det kom et benkeforslag fra John Oksrød om at Hans Jacob Seljeskog kunne stille til valg. Hans Jacob Seljeskog ble valgt med 27 stemmer (mot 17 stemmer og 3 blanke stemmer)

Kasserer: Dag Jacobsen ble gjenvalgt

Styremedlem: Kristian Angard ble gjenvalgt

Styremedlem: Jan Fredrik Klette var ikke på valg

Styremedlem: Roger Wilhelmsen var ikke på valg

11. Valg av revisor:
Tom Thorkildsen var foreslått og ble valgt.

30/7-2012

Oksrødkilen Hytteeierforening