1. Åpning av møtet og godkjennelse av Innkalling
Møtet åpnet kl.16.10. Innkallingen godkjennes som den er.

2. Navnefortegnelse og Fullmakter
Frammøtte medlemmer: 55. Fullmakter: 0

3. Referat fra årsmøte 2009
Gjennomgodt og godkjent uten kommentarer.

4. Styrets arbeid 2009 – 2010

 • Styret har hatt 5 styremøter, mye mail utveksling og telefoner
 • Mest fokus dette året har vært Vann og avløp (se eget punkt)
 • Ny kystsoneplanen for Fredrikstad kommune
 • Fredrikstad HytteForening
 • Oppgradering av hjemmesidene våre; www.oksrodkilen.no
 • Dugnad ble gjennomført 11. juni med en liten gruppe trofaste hytteeiere.
 • Drenering og asfaltering av vei
 • 4 stk hvorav 2 fra styret, deltok på en ekstra dugnad for å klippe vekk grener osv. langs veien. Vi oppfordrer alle hytteeiere som grenser mot veien, om å klippe grener slik at det er enkelt for små og store biler å passere uten å få bilen ripet opp.

5. Økonomisk oversikt

 • Den økonomiske oversikten ble gjennomgått og godkjent.
 • Saldo på konto for Blåsoppveien har blitt overført til konto for hytteeierforeningen. Årsmøtet hadde ingen innsigelser til dette.
 • Det er mange (ca, 110 stk) som har betalt inn årskontingenten. Det er fremdeles noen få som mangler innbetaling. Ifølge veiloven, plikter alle som benytter veien til hytte / båtplass, å betale veiavgift. Noen medlemmer på årsmøtet, mente at man burde offentliggjøre de som ikke har betalt.
 • Styret regner med å benytte en del penger på oppgradering av veien så snart vann og avløp er lagt.

6. Vann og avløp

 • Status vann og avløp ble gjennomgått. Br. Lie har kommet med et tilbud til hytteeierne (sendt på mail til leder for Oksrødkilen Hytteeierforening den 12 juli 2010). Tilbudet er lagt ut på vår hjemmeside.
 • Vannkomité ble stiftet;
  Harald Aasebø – Leder
  Roy Grønneberg – Sekretær
  Dag Jacobsen – Kasserer og styret representant
  John Oksrød – Styremedlem og grunneier
  Terje Storli – Styremedlem og grunneier
 • Vannkomiteen vil jobbe med tilbudet fra Br.Lie.
  Tilbudet fra er fremdeles noe uklart. Spesielt for de hytteeierne som bor langt unna hovedtrase. Vannkomiteen vil skrive et brev og kontakte Br. Lie for å få tilbudet bedre spesifisert. Årsmøtet anbefalte ingen til å inngå avtale med Br. Lie ut fra det tilbudet som ble gitt 12/7-2010.
  Fremdriftsplanen fra Br. Lie er noe uklar. Hvilke konsekvenser får det dersom Br. Lie bruker mye lengre tid?
  Stenging av veien må påberegnes under byggeperioden. Et av medlemmene mente at veien ikke kunne stenges på grunn av eventuelle utrykninger (brann, ambulanse).
  Mulighet for å legge strøm, tlf., bredbånd i rør parallelt med vann og avløp.
  Stiftelse av vannlag med kontrakter og avtaler mellom alle hytteeierne som blir med.
  Innbetaling til en lukket konto og utbetaling til Br. Lie etter hvert som arbeidet pågår.
  Mulighet for å få hovednettet i drift sommer 2011.
 • Vannkomiteen fikk fullmakt til å vurdere behov for juridisk bistand.
 • Informasjon vil bli lagt ut på våre hjemmesider løpende.


7. Kystsoneplanen

 • Styret har deltatt i møter med andre hytteeierforeninger om Kystsoneplanen for Fredrikstad kommune. Mer informasjon om Kystsoneplanen finnes på hjemmesidene til Fredrikstad kommune.
 • Leder i Oksrødkilen Hytteeierforening har meldt inn til Kystsoneplanen at vi er positive til Kysstien / Onsøystien, men at grillplassen på Blåsopp (og evt. andre steder) bør brannsikres.

8. Fredrikstad HytteForening

 • Leder i Oksrødkilen Hytteeierforening er med i interimstyre for Fredrikstad HytteForening
 • Interimstyret er positive til Kystsoneplane og har sendt brev til Fredrikstad kommune om dette.


9. Innkomne Forslag

Ingen

 

10. Valg av nytt styre

Leder: Inger-Lise Etholm Gjenvalgt
Kasserer: Dag Jacobsen Gjenvalgt
Styremedlem: Jan Frdrik Klette Ikke på valg
Styremedlem: Kristian Angard Ny
Styremedlem: Per-Jo Treimo Ny

 

En stor takk til Jon Røsland og Kjetil Dønåsen som trer ut av styret.
11. Valg av revisor:

Tom Thorkildsen var foreslått og ble valgt.


12. Kart med hyttenr. + Medlemsliste

Medlemsliste ble delt ut.
Det ble bedt om at medlemmene gir beskjed til Styrets leder (noine1@statoil.com) dersom det er endringer i navn eller adresse. Ved å oppgi mail adresse vil man få tilsendt informasjon via mail. Oppgi hyttenummer og/eller gårds, bruks, festenr.

13. Eventuelt
Ingen Saker

 

3/8-2010
Oksrødkilen Hytteeierforening

v/ Leder Inger Lise Etholm