Møtet ble satt lørdag 26/7 kl 1600 med 42 frammøtte. Det var i tillegg en som møtte med fullmakt.

1. Årsmøtet ble ledet av foreningens leder Inger- Lise Etholm og årsmøtet godkjente innkallingen.

2. Alle frammøtte skrev seg inn protokollen,

3. Styret leder refererte fra Årsmøtet 2007 uten innvendinger fra de frammøtte.

4. Styrets leder refererte til styrets årsmelding for året 2007 – 2008 og informerte om styrets arbeide og oppfølgingen fra sist årsmøtevedtak. Spesielt ble nevnt reparasjon av trappen vest på fjellet. Stort arbeide som ble utført av frivillige og som fikk spesiell takk fra alle tilstede. Videre ble nevnt utbedring av vei fra fjellet ned mot stranden og det var enighet om at denne skal utbedres etter at vann/kloakk er gravd ned i samme vei. Årsmeldingen ble godkjent uten innvendinger.

5. Styret kasserer Dag Jacobsen informerte om foreningens økonomi og hadde oversikt over dem som ikke hadde betalt sin avgift til foreningen. De som var tilstede om som ikke hadde betalt, ble oppfordret til å gjøre opp for seg prompte.  Foreningen har penger på bok og er solvent.

6. Omhandlet i punkt 5.

7. Styrets leder informerte om situasjonen ved vann og kloakk og at saken nå er oversendt til departementet etter at grunneier protesterte mot ekspropriasjon. Det ble anbefalt å følge med på foreningens nettside utover høsten om eventuell avgjørelse fra departementet. Styret ble oppfordret til å ta ny kontakt med grunneier for å prøve å få til en dialog. Styret tar forslaget til etterretning. Styrets leder informerte om jobben som ligger bak framdriften i saken og årsmøtet hadde ellers ingen innvendinger mot arbeidet som var blitt gjort til nå.

8. Det var to innkomne forslag; forslag om å endre dato for årsmøtet og forslag til vei fra Vikaneveien og over fjellet.  Årsmøte stemte over datoforslaget og dette ble nedstemt ved vanlig flertall. Veiforslaget ble referert og styrets leder foreslo å avvente forslaget til senere, noe som de frammøtte sluttet seg til.

9. Sittende styre ble valgt/gjenvalgt med akklamasjon.

10. Revisor Tom Thorkildsen ble gjenvalgt med akklamasjon.

11. Styret la fram oversikt over hyttenummer og eierforhold og som vanlig ble det en del endringer.

Møtet ble hevet tidsnok til at FFK og Brann fikk tilskuere fra Oksrødkilen og en fin soldag kunne brukes helt ut. Vi takker Skarpholt for å få lov til å benytte hans plen som arena.