1. Åpning av møtet og godkjennelse av Innkalling

Møtet åpnet kl.16.10. Innkallingen godkjennes som den er.

2. Navnefortegnelse og Fullmakter
Frammøtte medlemmer: 53. Fullmakter: 3

3. Referat fra årsmøte 2006
Gjennomgodt og godkjent uten kommentarer.

4. Årsmelding 2006 – 2007
Gjennomgått og godkjent.

Spørsmål:

 • Fjerning av båter i Oksrødkilen Håndheves av grunneier.
 • Vannlekkasje på vei: Foreningen oppfordret for tiltak til utbedring. Brev sammenfattes i samarbeide med Østre vel og sendes grunneier.
 • Utbedring av vei: Utføres etter etablering av vann og avløp
 • Det er ønske om ekstra møteplass nær Vikaneveien. Styret bes om å spørre grunneier om dette.

12. Vann og avløp – status
Status vann og avløp ble gjennomgått av Helge Tharaldsen. Han er engasjert av entreprenør Brødrene Lie as for å lede gjennomføring av prosjektet.
Prosjektet har vært både ressurs krevende og tids krevende og spesielt med tanke på å få i stand en avtale med grunneierne. Brødrene Lie as vil begjære ekspropriasjon dersom det ikke er mulig å inngå avtale.
Plasseringen av pumpestasjon har blitt flytte til venstre i kilen (innenfor Bondebrygga).
Prosjekteringen av hovedledningen er godkjent av kommunen. Alle får mulighet for tilknytning via avtale eller ved ekspropriasjon.
Hovedledningen er prosjektert med tanke på at kommunen etter nærmere avtale, skal kunne ta over ansvaret.

Spørsmål:

  • Er styret kjent med alternative løsninger som ryktes er under utarbeidelse?
   Svar: Nei
  • Bør eller må pumpestasjonen ligge nede ved stranden som ikke er ønskelig av flere?
   Svar: Pumpestasjonen legges riktig i henhold til godkjent plassering.
  • Hvordan kan hytteeierne knytte seg til anlegget?
   Hver enkelt hytteeier må avtale om tilknytning med entreprenør. Anlegget er dimensjonert for 400 hytter.
  • Hva blir prisen?
   Det er vanskelig å sette prisen før man vet de totale kostnadene. Det er bl.a. en usikkerhet ifm kostnadene vedrørende eventuelle ekspropriasjoner.
  • Styret i hytteeierforeningen har sagt at det er en forutsetning at anlegget ikke skal bli dyrere enn tilbudet man hadde fått fra Grimsrud as.
  • Brødrene Lie ønsker ikke å binde seg til en kost på 60.000,- per hytte. Det er ønskelig at flest mulig hytter knytter seg til anlegget og derfor vil Brødrene Lie as sørge for at prisen ikke blir for høy.
  • Hvor vil traseene gå?
   Styret vil få oversendt kart som kan legges ut på hjemmesidene.
  • Så begynte det å regne…

 

5. Økonomisk oversikt
Gjennomgått og godkjent.

6. Innbetaling av kontingent/veiavgift
97 av 158 har betalt.

Bruk av penger:

 • Rør ved stranden
 • asfalt arbeider på vei. Utgiften deles med Østre vel
 • ”Rydde på hytta” – container er kuttet ut.
 • Alle må betale for vei, 250,- + medlemsavgift, 100,-
 • 10.000,- som er øremerket for vei er lånt til vann & kloakkprosjektet.
 • Spørsmål om Blåsoppveien. Følges ikke opp av foreningen.
 • Depositum for vann & avløp er satt inn på egen konto og er ikke med i foreningens regnskap.

 

7. Vedtekter – forslag til endring
Forslag til vedtektsendring ble gjennomgått og enstemmig godkjent med følgende endringer:

§4: ”bruksretthavere” skal erstattes med ”medlemmer”.  Slik at ordlyden blir:
30 dagers varsel for årsmøtet. Ikke 14 dager.

§ 4 Årsmøte
Årsmøte holdes innen utgangen av juli måned hvert år. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter dette, eller når 2/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til årsmøte kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Ved votering på årsmøtet, gjelder kun en stemme pr. gårds og bruksnummer og evt. festenummer.

Arve Weum og Birger Nielsen hadde et forslag til endring i paragraf 5. Det ble besluttet at §5 forblir uendret og blir behandlet på nytt ved neste årsmøte.

8. Valg av nytt styre

Leder: Inger-Lise Etholm ble gjenvalgt
Kasserer: Dag Jacobsen var ikke på valg
Styremedlem: Kjetil Dønåsen ble gjenvalgt
Styremedlem: Jan Fredrik Klette ble gjenvalgt
Styremedlem: Jon Røsland var ikke på valg

9. Valg av revisor:
Tom Thorkildsen var foreslått og ble valgt.

10.Kart med hyttenr.
Delt ut. Det manglet et par kopier og de vil bli ettersendt til de respektive medlemmene.

11.Medlemsliste
Det ble bedt om at medlemmene gir beskjed til Styrets leder (noine1@statoilhydro.com) dersom det er endringer i navn eller adresse. Ved å oppgi mail adresse vil man få tilsendt informasjon via mail. Oppgi hyttenummer og/eller gårds, bruks, festenr.