1. På årsmøtet var 47 hytter representert.
  2. Innkalling ble godkjent.
  3. Årsmelding ble gjennomgått og godkjent.
   · Det var ikke nok kopier til alle, noen måtte se sammen.
   · Veien har blitt enda mer ødelagt siste året.Brødrene Lie har kjørt tungtransport opp til sine tomter på Østre. Styret bes om å ta kontakt med Brødrene Lie.
   · Møteplassen ved grinda bør utbedres. Hvilken side av veien bør møteplassen ligge på? Styret bes om å ta kontakt med grunneier og Østre Vel.
   · Østre Vel planlegger utbedring av veien. Styret bes om å ta kontakt med Østre Vel for å få i stand et samarbeid.
   · Grøfting ved grinda er betalt av Oksrødkilen. Styret tar kontakt med Østre Vel for å dele regningen.
  4. Regnskap:
   · Av økonomiske saker ble grøfting og asfaltering ved grinda kom på ca. 20.000,- omtalt.
   · ”Rydde på hytta container”. Denne containeren var ment for at hytteeierne skulle kunne rydde og hive mindre ting som malingsspann osv. Det er ikke meningen at enkelte skal kunne rive deler av hytta og hive dette i containeren. Dette har blitt en meget dyr ordning, også fordi containeren blir overfylt slik at man har måttet bestille en ekstra container. Det ble derfor besluttet at vi ikke vil fortsette med denne ordingen.
   · Det kom spørsmål om det er mulig å splitte på 2 konti, en for vei og en for resten. Det ble også spurt om det er mulig å spesifisere slik at man ser overskudd / underskudd? Svar fra kasserer: Hytteforeninger er ikke regnskapspliktige. Det er derfor valgt å gjøre dette på enkelest måte ved kun å vise en kontooversikt. Dette krever et minimum av arbeid for styret.
   · Regnskapet ble godkjent.
  5. Kontingent: Kontingenten er for tiden på kr. 90,- for medlemskap og kr. 160,- for veivedlikehold, til sammen kr. 250,- pr. hytteeier pr. år. Kontingenten forblir uendret.
  6. Vedlikehold av vei: Felles vei, fra Vikaneveien opp til grinda, blir vedlikeholdt av Oksrødkilen Hytteeierforening sammen med Østre Vel. Veien fra grinda som går ned til stranden og videre et stykke opp i skogen til siste parkeringsplass, skal vedlikeholdes av Oksrødkilen Hytteeierforening.
  7. Valg:
   · Følgende ønsker å trekke seg fra styret: Leder Hans Jacob Seljeskog og Sekretær Audun Nygård.
   · Ny leder ble valgt – Inger-Lise Etholm
   · 2 nye medlemmer ble valgt; Kjetil Dønåsen og Jan Fredrik Klette.

 

 

Det ble diskutert en rekke saker under eventuelt

Trerydding i Oksrødkilen: Dette har alltid vært et diskusjonstema. Kan hytteeierforeningen ta opp dette med grunneierne for å få en felles ”regel” for hvordan man skal gå frem? Sannsynligvis kan dette ikke gjøres på noe generelt grunnlag, slik at hver enkelt hytteeier må ta avtale med grunneier dersom enkelte trær skal felles.

Rydding lang veien: Det henstilles til at hver enkelt hytteeier rydder utenfor sin tomt. Hytteeierforeningen vil sammen med Østre Vel, sørge for rydding (dugnad) langs veistrekningene hvor det ikke er rett utenfor hyttetomer / parkeringsplasser.

Vedlikehold av felles stier osv.: Ute på odden er det en trapp ned til bryggen ytterst i kilen. Denne trappen benyttes av mange hytteeiere. Den trenger å bli reparert før det blir for farlig å gå der. Styret bes om å diskutere hvilke stier osv. hvor hytteeierforeningen vil dekke hele/deler av utgiftene til vedlikehold.

Båtopplag på stranden: Grunneier John Oksrød har klaget over at 5 av 25 båter i opplag på stranden, ikke er uidentifiserbare. For å lagre båter på stranden, må man ha en avtale med Oksrød og båtene skal være merket. Uidentifiserbare båter kan bli fjernet. Båtene skal ikke ligge i opplag på stranden om sommeren, de skal være fjernet i god tid før St. hans.

Sjøgress i kilen. Det har blitt mye mudder og sjøgress inne i kilen de siste årene. Styret bes om å sjekke om det er mulig å få fjernet sjøgresset og evt. få mudret opp bunnen.

Eiendomsskatt: Det er nå varslet om at hytteeierne vil få eiendomsskatt. Styret blir bedt om å klage til kommunen og om nødvendig følge opp dette med en evt. rettssak. Eiendomsskatt kan gis i bymessige strøk. Oksrødkilen bør ikke kunne defineres som et bymessig strøk da vi ikke har tilbud om kommunale tjenester.

Tomtefesteavgiften: Enkelte har fått tidoblet tomtefesteavgiften. Hver enkelt hytteeier må sjekke sin avtale og sjekke om grunneier har grunnlag for å heve festeavgiften.

Vann og avløp: Status på vann og avløp er at man fremdeles ikke er nok hytteeiere til å kunne dele regningen. Styret jobber videre med å prøve å få med flere.

Styret i Oksrødkilen Hytteeireforening