1. Åpning av møtet og godkjennelse av Innkalling
Møtet ble åpnet kl.12.00. Innkallingen ble godkjent.

2. Navnefortegnelse og Fullmakter
Frammøtte medlemmer: 56. Fullmakter: 0

3. Referat fra årsmøte 2010
Gjennomgodt og godkjent uten kommentarer.

4. Styrets arbeid 2010 – 2011
–    Styret har hatt 3 styremøter, mye mail utveksling og telefoner
–    Mindre aktivitet siste året bl.a. pga at egen komité har jobbet med Vann og avløp
–    Deltatt på møter i Fredrikstad Hytte Forening (har bl.a. behandlet ny kystsoneplanen for Fredrikstad kommune); www.fredrikstadhytteforening.no
–    Oppdateringer på hjemmesidene våre; www.oksrodkilen.no
–    Dugnad ble gjennomført 11. juni med bra oppslutning i år, over 40 hytteeiere deltok.
–    Asfaltering av hullene i veien er utført av Br. Lie. Ny asfalt på den delen av veien som er gravet opp, kommer neste år. (Veien må sette seg før man kan asfaltere, ellers vil det fort bli humper i veien og asfalten kan fort bli ødelagt. Ansv. Br. Lie.)

5. Økonomisk oversikt 
–    Den økonomiske oversikten ble gjennomgått og godkjent.
–    Det er fremdeles en del som ikke har betalt inn årskontingenten. Ifølge veiloven, plikter alle som benytter veien til hytte / båtplass, å betale veiavgift. Årsmøtet vil at man offentliggjør de som ikke har betalt.  (Lurer du på om dere har betalt kontingent eller ikke, ta kontakt med kasserer Dag Jacobsen. Det sendes ikke ut bankgiro, men det er sendt ut mail til alle som har oppgitt mail adresse til styret. Betalingsinformasjon står også på vår hjemmeside.)
–    Styret regner med å benytte en del penger på oppgradering av veien så snart vann og avløp er lagt.

6. Vann og avløp v/ Harald Aasebø, leder av vannkomiteen
–    I referatet fra forrige årsmøte var alle i vannkomiteen listet opp. Det er en endring; Roy Grønneberg har blitt erstattet av Hans Jacob Seljeskog. I tillegg har man fått 2 vararepresentanter.
Harald Aasebø – Leder
Hans Jacob Seljeskog – Sekretær
Dag Jacobsen – Kasserer og styret representant
John Oksrød – Styremedlem og grunneier
Terje Storli – Styremedlem og grunneier
Reidar Løining – vararepresentant
Roger Wilhelmsen – vararepresentant
–    Status vann og avløp ble gjennomgått.
–    Oksrødkilen Vann og Avløpslag SA har blitt stiftet og registrert i Brønnøysund. Organisasjonsnummer er på plass og interimsstyre = vannkomiteen.
–    Vannkomiteen har samarbeid med COWIT som har prosjekteringen. De har sendt søknad om rammetillatelse til Fredrikstad Kommune. Vannkomiteen venter et svar fra Fredrikstad Kommune i løpet av september.
–    Det har blitt sendt brev om nabovarsel m/kart til alle hytteeiere. NB. Kartet er et første utkast. Dersom noen ikke har fått brev om nabovarsel, vennligst ta kontakt med styret. Alle vil få lov til å komme med uttalelse. Vannkomiteen venter et svar fra Fredrikstad Kommune i løpet av september.
–    Fredrikstad Kommune har bedt alle hytteeiere om å registrere bruk av vann på hyttene. Hytteeiere som har meldt seg inn i Oksrødkilen Vann og Avløpslag SA ved å betale kr. 6.000,-, behøver ikke å svare på brevet fra Fredrikstad kommune. Vannkomiteen vil sende listen over alle som er med i Oksrødkilen Vann og Avløpslag, til Fredrikstad Kommune.
–    Even O. Jensen mener de vil bruke 30-36 uker for bygging av anlegget.
–    Stenging av veien må påberegnes 1-2 uker i høst for ferdigstillelse av arbeidet til Br. Lie as.
–    Vannkomiteen vil sjekke med E-verket for mulighet for å legge strøm, tlf., bredbånd i rør parallelt med vann og avløp.
–    Noen hytteeiere har av forståelig årsak valgt å tegne avtale med Br. Lie (Dette gjelder hytter som ligger langs veien og nær inntil rørene som Br. Lie har lagt.)
–    Rørledningene vil legges fra Vikaneveien v/Oksrød. Det vil bli en trykkstasjon for å sikre nok trykk til alle. Det vil bli helårs vann. Alle hyttene vil få egen kvernpumpe. Totalbeløpet i tilbudet fra Even O. Jensen er inklusiv erstatning til grunneierne (1 gangs beløp = fri installasjon på 1 hytte)
–    Informasjon vil bli lagt ut på våre hjemmesider løpende.

9. Innkomne Forslag som styret jobber videre med:
–    Forslag til utbedring av veien. Styret vil be om tilbud fra flere entreprenører.
–    Etter gravingen til B.r Lie har det blitt en bratt og ”skummel” skrent ved Grinda. Styret vil be om forslag til Sikring av veien, enten ved å legge bekken i rør dekke til, ved å plante busker eller å sette opp et «autovern». Styret ønsker også å få tilbake et speil.
–    En del sjåfører kjører alt for fort og det er mange barn og voksne som går i veien. Det bør derfor lages fartsdumper i veien.
–    Styret vil kontakte grunneiere og sjekke om det er mulig med fartsdumper. I tillegg vil styret be om priser på skilt med «maks fart» og «Kjør forsiktig».
–    Oversikt over foreningens inntekter, utgifter, eiendeler og saldo for hvert enkelt år legges ut på hjemmesiden.
–    Opplysningene legges ut på en side hvor man må logge seg på med passord. Alle hytteeiere vil få tilgang.

Innkomne Forslag som ble diskutert:
1.    Nyetablerte hytteeiere skal betale en engangs sum for å benytte en allerede opparbeidet vei. Ikke godkjent. Dette er vanskelig å gjennomføre samtidig som det er få nybygg i området.
2.    Parkeringsplasser bør ha en gjennomgående lik standard i henhold til avtale, størrelse, adkomst, pris etc. Vanskelig å få gjennomført. Det er viktig at hver enkelt hytteeier har en tinglyst avtale med grunneier som leier ut parkeringsplasser. Styret vil sende ut et eksempel på parkeringsavtale som en av hytteeierne har med grunneier.
3.    Nedsettelse av en komité for opparbeidelse av vei på toppen av fjellet. I komiteen: Paul Fauske og Kristian Angard.

10. Valg av nytt styre
Leder:            Inger-Lise Etholm     ble gjenvalgt
Kasserer:        Dag Jacobsen     var ikke på valg
Styremedlem:     Jan Fredrik Klette    ble gjenvalgt
Styremedlem:     Kristian Angard    var ikke på valg
Styremedlem:        Roger Wilhelmsen         ny

En stor takk til Jon Per Jo Treimo som trer ut av styret pga. at han flytter til Canada for 2 år.

11. Valg av revisor:  
Tom Thorkildsen var foreslått og ble valgt.

12. Kart med hyttenr. + Medlemsliste 
Medlemsliste ble delt ut.
Det ble bedt om at medlemmene gir beskjed til Styrets leder (noine1@statoilfuelretail.com) dersom det er endringer i navn eller adresse. Ved å oppgi mail adresse vil man få tilsendt informasjon via mail. Oppgi hyttenummer og/eller gårds, bruks og festenr.

13. Eventuelt  
Det har de siste årene blitt oppservert en del hundebæsj i området. Alle hundeeiere oppfordres til å benytte pose og fjerne hundebæsjen.
Det er en del hytteeiere som setter fra seg søppel utenfor søppelcontaineren.  Dersom containeren er full, benytt søppelcontainer ved «grinda»/aviskassen eller ved Kiwi. Prøv å dytte posene et stykke inn i containeren, det er ofte plass i midten av containeren, selv om det ser ut til at containeren er full.
22/8-2011
Oksrødkilen Hytteeierforening v/ Leder Inger Lise Etholm