1.  Innkallingen ble godkjent.
 2. 54 hytter var representert pluss lederen fra Oksrødkilen Østre Vel (”Østre”).
 3. Det innkom ingen kommentarer til referatet fra årsmøtet 2008.
 4. Styret har det siste året hatt 5 styremøter samt diverse telefoner og mailkontakt.
 5. Følgende saker ble tatt opp:

a)     Styret har i forbindelse med Vann og avløp hatt mye kontakt med Br.Lie, Br. Lie sin advokat, Fylkesmannen og SFT.

b)     Br. Lie sin ankesak mot Oksrød (Br. Lie fikk medhold)

c)      Br. Lie sin ankesak mot Langaard ligger til signering i SFT (Br. Lie fikk medhold)

d)     Br. Lie kom ikke til minnelig ordning v/økonomisk kompenasjon til Oksrød da Br. Lie mente kravet var alt for stort til at man kunne bli enige. Økonomisk kompensasjon vil bli satt av Fylkesmannen (ekspropriasjon).

e)     Styret har hatt møter med ”Østre”.

f)      Styret var representert på årsmøtet til ”Østre”. Det ble der ble dannet en ”vannkommite” og de ønsket at Oksrødkilen Hytteeierforening også er representert på ”vannmøtene”. ”Østre” vil lage en undersøkelse der det vil fremkomme hvem som vil ønsker å være med på prosjektet vann/avløp. Det ble nevnt at Fredrikstad Kommune ønsker kontroll med avløp iht ny regel fra 2010  ( http://www.fredrikstad.kommune.no/Utlysninger/Kunngjoringer—arkiv/Opprydding-i-avlop-fra-spredt-bebyggelse–horing/ ).

g)     Veien er reparert oppover i skogen opp til øvre parkeringsplass. Takk til Oksrød for rask og god jobb. Asfaltering (tetting av hull i veien) er utført på veien fra Vikaneveien.

h)     Styret har avtalt med fastboende for drenering av oppkjørsel og med Øksrød for drenering av veien ved møteplassen nærmest Vikaneveien.

i)       Styret har vært i kontakt med Norges Hytteeierforening for å få klarhet i ansvar for vedlikehold av vei.

j)       Hjemmesiden skal oppgraderes og I tillegg med en egnet blogg.

 1. Spørsmål fra de frammøtte:

a)     Har styret vært i kontakt med kommunen om en Kystsoneplan? Styret vil se på dette.

 1. Alf Lie fortalte om vann og avløp saken. Han ga uttrykk for at det kunne bli vann og avløp innen rimelig tid dersom det forlå færrest mulige hindringer og antydet oppstart høst 2009/vinter 2010. Alle bør innrette seg slik at arbeidet kan foregå uten avbrytelser og slik at forholdene legges til rette for arbeidet. Alf Lie antydet kr. 100.000.- for å kople seg til ”hovedringen” og var åpen mht valg av andre entreprenører til å anlegge sidegrener og tilslutninger til hyttene. Br. Lie ønsker å eie hovedringen og ønsket flest mulig velkommen nå og at det ikke ville bli billigere å kople seg på senere.

 

 1. Etter en større innsats fra vår kasserer Dag Jacobsen (med diverse purringer til opp alle som ikke hadde betalt) har vå nå fått inn kontingenten fra nesten alle hytteeierne for årene 2008 og 2007. For Det var pr. Juli 2009, 65 av 155 hytter som hadde betalt kontingenten for 2009. Styret anmoder hytteeierne om å betale uten at man må purre. (1.juni hvert år er siste frist for innbetaling. Det blir ikke sendt ut giro. )

Veiavgiften er kr. 250,- og medlemsavgiften er kr. 100,- til sammen kr. 350,-. (Alle som benytter veien til hytte og eller båtplass plikter å betale veiavgift!)

Innbetaling skal skje til:

Kontonr: 1121.30.71922
Oksrødkilen Hytteeierforening
V/Dag Jacobsen
Sigurd Johannesensvei 4B
1163 Oslo

Husk å merke innbetalingen med hyttenr. og navn på eier.

 

 1. Foreningen har kr. 138.000.- på konto.
 2. Ingen forslag var kommet inn.
 3. Nytt styre:

a)     Leder: Inger Lise Etholm (gjenvalgt)

b)     Kasserer: Dag Jacobsen (ikke på valg)

c)      Styremedlem: Kjetil Døåsen (gjenvalgt for 1 år)

d)     Styremedlem: Jan Fredrik Klette(gjenvalgt)

e)     Styremedlem: Jon Røsland(gjenvalgt)

f)      Revisor Tom Thorkilsen ble gjenvalgt

 1. Kart og medlemslister ble utdelt.
 2. En stor takk til Odd Martin Skarpholt for et vi igjen kunne benytte hagen deres til årsmøtet.

 

Styret